Algemene verkoopsvoorwaarden
en verrichting van diensten

1) Deze onderneming neemt een opdracht aan van werken, leveringen en diensten waarvan de effecten worden bepaald door de voorgaande prijsofferte. Enkel de hierna vermelde algemene voorwaarden zijn hier van toepassing, met uitsluiting van alle andere, behalve wanneer wij hiervoor ons uitdrukkelijk schriftelijk akkoord hebben gegeven. Bovendien en door het feit zelf van de bestelling, verzaakt de medecontractant uitdrukkelijk aan de algemene of bijzondere voorwaarden die hij zou voorstaan en die vermeld zijn op eender welk van zijn eigen handelsdocumenten.

2) Onze offertes worden opgesteld op basis van de prijzen, de sociale lasten en de lonen die er gelden op het moment dat de prijs wordt voorgelegd, en ze zijn 60 dagen geldig, tenzij anders bepaald.

3) De offertes omvatten enkel de diensten en de producten die erin beschreven zijn onder normale uitvoeringsomstandigheden.

Geen enkele dienstverrichting of bijkomende levering die niet op de offerte vermeld staat, mag worden uitgevoerd zonder dat er een aanhangsel wordt ondertekend door de 2 partijen.  

De werken zullen pas kunnen starten nadat de offerte aanvaard is en nadat het gevraagde voorschot volledig betaald is.

De uitvoeringstermijnen van de werken worden louter ter indicatie gegeven. Ze kunnen worden opgeschort of verlengd ingeval van overmacht, vriesweer, regen, onweer, bevoorradingsproblemen, en dit zonder aanleiding te geven tot schadevergoeding – intresten of tot de opzegging van de overeenkomst.  

Indien de klant een door hem geplaatste bestelling volledig of gedeeltelijk annuleert, dan zal er als schadevergoeding een bedrag van 20 % van de waarde, alle taksen inbegrepen, van de prijsofferte worden gefactureerd, zonder dat de onderneming verplicht is te bewijzen dat ze verlies heeft geleden wegens deze annulering.

4) In de mate van het mogelijke informeren wij de opdrachtgever en/of de bouwheer over het bestaan van bijkomende werken die er mogelijk in de loop van de werf zouden opduiken en die essentieel zouden blijken om de werken tot een goed einde te brengen. De opdrachtgever en/of de bouwheer geeft dan zijn akkoord voor de uitvoering van deze bijkomende werken die onontbeerlijk zijn voor de voortzetting van de werf.

5) Alle vereiste vergunningen voor de beoogde werken worden door de bouwheer aangevraagd bij de bevoegde instanties. De bouwheer is eraan gehouden om ons een plan te geven dat de ligging van ondergrondse leidingen conform weergeeft (gas, water, elektriciteit, telefoon, rioleringen…). Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor beschadigingen aan niet gesignaleerde of onzichtbare bouwwerken, zelfs als er kabels of leidingen geplaatst zijn op een diepte van minder dan 80 cm, als ze niet voorzien zijn van een kabelbescherming, als ze niet schriftelijk en op nauwkeurige wijze door de klant gesignaleerd zijn, en dit ongeacht wie de eigenaar van de installaties is.

De onderneming wijst alle aansprakelijkheid af ingeval van klachten van buren of van eender welke persoon die meent schade door de werken te lijden. Ten slotte zal betreffende elke interventie op verzoek van de klant die op een element van een buur moet worden uitgevoerd, worden verondersteld dat de buur hiervoor zijn akkoord heeft gegeven.

6) Wij kunnen onmogelijk garanderen dat planten weer gaan groeien; dit is afhankelijk van belangrijke natuurlijke factoren en een dergelijke garantie wordt door geen enkele boomkweker noch tuinder aan ons gegeven. In geen enkel geval kan de ondernemer aansprakelijk worden gesteld voor onkruid dat in nieuw gezaaide gazons zou beginnen groeien. Bij elke plaatsing van opgerolde graszoden zal achteraf de volledige aansprakelijkheid van de klant in het bezit van huisdieren (urine, uitwerpselen…) ontegensprekelijk worden erkend.  

Dit geldt ook wanneer er onvoldoende of niet wordt gesproeid.

7) De klant aanvaardt automatisch dat de aannemer het terrein tegen een op voorhand vastgelegde prijs schoonmaakt vooraleer er aan een werf wordt begonnen.  

8) De prijzen worden gegeven in euro en exclusief btw. Zullen van toepassing zijn: de btw-tarieven die er op het moment van de facturatie zullen gelden. 

Tenzij anders bepaald, wordt de factuur opgestuurd zodra de werken voltooid zijn. Alle facturen zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting. Indien de factuur niet binnen de 15 dagen wordt betaald, dan zullen er vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning of andere ingebrekestelling, intresten en moratoria verschuldigd zijn aan 15 % per maand. Bovendien zal van rechtswege en zonder andere formaliteit, bij wijze van schadeloosstelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20 % van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 50 euro. Alle invorderingskosten zullen volledig aan de klant worden aangerekend. Evenzo zal ingeval van een fout in de uitvoering van het contract waarvoor wij verantwoordelijk zijn, onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de levering of van de voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade, met uitsluiting van onrechtstreekse, immateriële schade, zoals meer bepaald bijkomende kosten, het verlies van winsten.

9) Om geldig te zijn, moet elke betwisting over werken of goederen verplicht per aangetekend schrijven per post aan ons kenbaar worden gemaakt binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur of de facturen. Klachten ontheffen op geen enkele wijze de klant van de betalingsverplichtingen ten aanzien van onze onderneming.

10) De goederen blijven eigendom van de onderneming totdat de factuur volledig betaald is. Ingeval van niet-betaling, zal de teruggave van reeds geleverde, geplaatste of geplante goederen op kosten van de klant worden geëist.

11) De illegaliteit of de ongeldigheid van een van de in het contract voorziene clausules leidt op geen enkele wijze tot de nietigheid van de andere clausules van het contract.

12) Enkel de Belgische wetgeving is hier van toepassing.

Ingeval van een geschil, en wanneer er geen minnelijke schikking tussen de partijen kan worden getroffen, zijn enkel de Vredegerechten van het kanton of van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin onze onderneming gevestigd is, bevoegd.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken